Kundcase: Värdegrund från ord till handling

En stor svensk organisation, med ett antal lokala underavdelningar, var beroende av sponsorer och externa finansiärer. För att få de externa bidrag de behövde, var de dock tvungna att på ett enhetligt sätt bygga sitt varumärke.

Av den anledningen hade de skapat en visuell profil och tagit fram fyra kärnvärden som de tryckte på muggar och affischer. Av dessa fyra kärnvärden var dock två mycket allmänt hållna (kvalitet och ansvar) och två vitt skilda från hur organisationens målgrupper uppfattade verksamheten.

Vi skapade därför tillsammans ett program för att konkretisera kärnvärdena och för att säkra att organisationen lever alla sina kärnvärden. Programmet baserades på workshops med ansvariga i organisationen, och innebar utbildning så väl som utveckling.

Programmet sträckte sig över 1,5 år och innehöll:

  • Grundläggande kunskap om varumärkesprocesser
  • Kopplingen kärnvärden – varumärke
  • Kommunikation genom visuella, verbala och aktiva budskap – där handlingen (aktiva budskap) är viktigast
  • Storytelling som analysredskap för att förstå om och i så fall hur kärnvärdena uttrycks i organisationens dagliga kommunikation
  • Kommunikationsplaner – från ord till handling – anpassade efter lokala förutsättningar
  • Utvärdering av arbetet

Resultatet var ett varumärke som var tydligt och verklighetsförankrat, och som var samstämmigt med värdegrunden. Detta i sin tur ökade förtroendet för organisationen i omvärlden och ledde till ökade intäkter och starkare ekonomiskt resultat.
 

De hade tagit fram fyra kärnvärden som de tryckte på muggar och affischer.