Värdegrund – från ord till handling

Många organisationer – ideella, kommersiella och myndighetsutövande – investerar avsevärda resurser i värdegrundsarbete. Värdegrunden presenteras som ledord i strategidokument och på intranät, samt i olika typer av internt marknadsföringsmaterial. Den stora utmaningen har visat sig vara att omvandla orden till handling.

Värdegrund – från ord till handling är ett processorienterat program för att utveckla organisationens kommunikation och verksamhet, så att de tydligt reflekterar värdegrunden för alla intressenter.

Värderingar kommuniceras på tre sätt:

  1. Visuellt, i de bilder man använder för att visa vad organisationen står för, i logotyp, grafisk profil, kläder m.m.
  2. Verbalt, genom formulering av visioner, strategier och genom vad man säger om organisationen – vare sig det är skriftligt (hemsida, informationsmaterial) eller muntligt (i möten eller i telefon med aktiva, medlemmar, föräldrar och andra intresserade).
  3. Aktivt, genom handling – vad man gör och hur man gör det.

Det viktigaste är handlingen. Visuella och verbala budskap som inte stämmer med vad ansvariga i organisationen faktiskt gör, skapar frustration och misstroende.

Förtroende skapas genom att ledare och medarbetare konsekvent lever värdegrunden och använder den för att driva utveckling och förändring. Detta är utmaningen.

Värdegrund – från ord till handling innebär att chefer och medarbetare får stöd och hjälp i att konkretisera sin organisations kärnvärden i det dagliga livet genom att:

  • förstå innebörden av värderingsstyrd ledning och kommunikation
  • förstå sin egen organisations värdegrund
  • kunna analysera sin organisations kommunikation (visuell, verbal och aktiv) utifrån ett värderingsperspektiv
  • få hjälp att utveckla handlingsplaner för att konkretisera värdegrunden i den dagliga verksamheten
  • få stöd i genomförandet
  • få återkoppling i dokumentation och utvärdering

På så sätt stärks organisationens varumärke gradvis, genom en process där ansvariga utgår ifrån kunskaper och insikter om vad värderingsstyrd ledning innebär, och successivt utvecklar och kvalitetssäkrar sin verksamhet.

Ta del av kundcase

Varumärket stärks när ledare och medarbetare konsekvent lever värdegrunden och använder den för att driva utveckling och förändring.